دکتر چمران

چمران 1 e1691399397580

۴. مناجات شهید چمران با خدا

خدایا! تو را شکر می‌کنم که اشک را آفریدی که عصاره‌ی حیات انسان است. آنگاه که درآتش عشق می‌سوزم، یا در شدت درد می‌گدازم، یا در شوق زیبائی و ذوق عرفانی آب می‌شوم و سراپای وجودم روح می‌شود، لطف می‌شود، عشق می‌شود، سوز می‌شود. ... ادامه مطلب