مسجد

مرکز است

۴۶. مسجد مرکز است

مسجدها را خالي نكنيد، تكليف است امروز. مسجد مركز اجتماع سياسي است. مسجد مركز تبليغ است. محراب يعني مكان حرب، مكان جنگ، هم جنگ با شيطان و هم جنگ با طاغوت. ... ادامه مطلب