دومینو

مثل دومینو

۸. زندگی مثل دومینو

خیلی از اتفاقات زندگی هم در واقع مثل دومینو، عواقب اتفاقات قبلی است. گاهی گناهی که شاید کوچیک بشمریم، زمینه گناهان بزرگتر رو فراهم میکنه و گاهی ... ادامه مطلب