توکل

پنهان خدا با اولیائش

۴۴. لطف‌های پنهان خدا با اولیائش

ابوالعباس مسروق طوسى مى‌گويد: بر ابوالفضل وارد شدم در حالى كه بيمار و صاحب عيال بود و به حسب ظاهر راهى براى معيشت خود نداشت. چون برخاستم، به دلم گذشت: اين مرد با بيمارى و اين عيالات، از كجا مى‌خورد؟ ... ادامه مطلب