سید مرتضی آوینی

از دل

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر

 

 

 

با سید مرتضی به ملکوت میرویم